GeYiK MeRKeZi FoRuMu  
Geyik forumvideo mail
Geri git   GeYiK MeRKeZi FoRuMu > Eğitim > Açık Öğretim > 2. Sınıf

2. Sınıf 2. sınıf Bütünleme Soru Ve Cevapları

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 1 Aralık 2008, 18:11   #1
by_reflex
Senior Member
 
by_reflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 1 Aralık 2008
Bulunduğu yer: ukrayna
Mesajlar: 603
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : by_reflex is an unknown quantity at this point
Lightbulb Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 5

Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 5

Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 5
Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 5
1. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe içi envan-terde yapılan işlemlerden biri değildir?

A) Dönem içinde yapılmış hatalı kayıtların düzeltil-mesi

B) Gelir ve giderlerde dönem ayarlaması

C) Kesin mizan hazırlanması

D) Varlıkların sayılması

E) Kapanış kayıtlarının yapılması2. Gerçek bedeli olmayan veya bilinemeyen veya doğru olarak belirlenemeyen bir malın değerle-me gününde satılması halinde sahip olacağı değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasarruf değeri

B) İtibari değer

C) Nominal değer

D) Emsal bedeli

E) Rayiç bedeli3. İşletmenin, Dönem başı varlıkları 18000 YTL, Dönem sonu borçları 10000 YTL, Dönem içinde işletmeden çekilen değerleri 2000 YTL, Dönem sonu varlıkları 25000 YTL, Dönem içinde ilave edilen değerleri 1000 ve dönem kârı 4 000 YTL olmuştur.Bu bilgilere göre işletmenin “Dönem başı borç-ları” kaç bin YTL’dir?

A) 2

B) 6

C) 10

D) 12

E) 54. Yılsonu sayımı sonucunda kasanın noksan çıkması halinde, bu fark kadar aşağıdaki he-saplardan hangisi alacaklandırılır?

A) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı

B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı

C) Kasa Hesabı

D) Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı

E) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı5. Dönem sonunda yabancı paraların o günkü kur üzerinden değerlenmesi nedeniyle ortaya çıkan olumlu farklar hangi hesaba ve ne şekil-de kaydedilir?

A) Kasa Hesabının alacağına

B) Kambiyo Kârları Hesabının alacağına

C) Kambiyo Kârları Hesabının borcuna

D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabının alaca-ğına

E) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının borcuna6. --------------------------------- / -----------------------------

Banka Kredileri XXX

Bankalar XXX

-------------------------------- / -------------------------------Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemler-den hangisine aittir?

A) Bankadaki kredi hesabından mevduat hesabı-na yapılan virmana

B) Bankadaki mevduat hesabından müşteri hesa-bına yapılan firmaya

C) Bankadaki ticari mevduat hesabından kredi he-sabına yapılan aktarmaya

D) Müşterinin bankadaki hesaba gönderdiği hava-le tutarına

E) Bankadaki mevduat hesabına faiz tahakku-kuna7. Hisse senetlerinin kâr payı kuponlarının ilgili şirkete verilerek temettü gelirinin tahsil edil-mesi durumunda aşağıdaki hesaplardan han-gisi alacaklandırılır?

A) Diğer Hazır Değerler

B) İştiraklerden Temettü Gelirleri

C) Kasa

D) Faiz Gelirleri

E) Bankalar8. --------------------------------- / -----------------------------

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı XXX

Şüpheli Ticari Alacaklar XXX

-------------------------------- / -------------------------------Bu kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Alacak için karşılık ayrılmasına

B) Alacağın yasal takibe alınmasına

C) Şüpheli alacağın tahsil edilmesine

D) Alacağın şüpheli hale gelmesine

E) Şüpheli alacağın değersiz hale gelmesine9. Bir işletmenin Alacak Senetlerini, tasarruf de-ğeriyle değerlemesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tasarruf değeri senedin 31 Aralık tarihindeki peşin değerini gösterir.

B) Tasarruf değeri her bir Alacak Senedi için ayrı ayrı hesaplanır.

C) Reeskont tutarları hesaplanırken iç ve dış is-konto formülleri uygulanır.

D) Hesaplanan reeskont tutarları için Faiz Gelirleri ve Finansman Giderleri Hesabı kullanılır.

E) Reeskont tutarı, senedin vade tarihi ile değer-leme tarihi arasındaki iskonto tutarıdır.10. Mal hareketlerini Devamlı Envanter Yöntemine göre izleyen Z. A.Ş. mal alım-satımı ile ilgili işlem-lerinde Son Giren İlk Çıkar Yöntemini uygulamak-tadır. İşletmenin bir yıllık X malı alım-satım işlem-leri aşağıdaki gibidir:İşlem Miktar Birim maliyet

Dönem başı mevcut 150 20.000.-

10 Haziran (Alış) 50 30.000.-

16 Temmuz (Satış) 60 —

29 Ağustos (Alış) 75 50.000.-Bu bilgilere göre işletmenin dönem sonu stok-larının miktarı ve maliyeti aşağıdakilerden han-gisidir?

Miktar Maliyet

A) 285 birim 3.750.000 TL

B) 215 birim 7.050.000 TL

C) 215 birim 6.550.000 TL

D) 140 birim 2.800.000 TL

E) 60 birim 1.700.000 TL11.

Satın Alma Tarihi
Miktar (adet)
Birim Maliyet (TL)

Dönem başı mevcut
500
100

05 Ocak
1,500
110

13 Ocak
2,000
120

20 Ocak
1,000
150

İşletmenin bilanço gününde 2.000 adet stoku bulunduğu belirlenmiştir.Yukarıdaki bilgilere ve ortalama maliyet yönte-mine göre satışların maliyeti kaç TL’dir?

A) 390.000

B) 363.000

C) 335.000

D) 275.000

E) 215.00012. İşletmede kanuni fire oranı dahilinde ortaya çıkan mal noksanlıkları için aşağıdaki hesap-lardan hangisi borçlandırılır?

A) Diğer Stoklar Hesabının

B) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabının

C) Ticari Mallar Hesabının

D) Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabının

E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının13. -------------------------------- / --------------------------------

Dönem Kârı veya Zararı Hs. XXX

Satıştan İadeler Hs. XXX

Satış İskontoları Hs. XXX

Satılan Ticari Mallar maliyeti XXX

Yurtiçi Satışlar Hs. XXX

--------------------------------- / --------------------------------Yukarıdaki kapanış kaydında hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

A) Dönem Kâr veya Zararı Hesabı

B) Satış İadeleri Hesabı

C) S.T.M.M. Hesabı

D) Yurtiçi Satışlar Hesabı

E) Satış İskontoları Hesabı14. İşletmenin 10.000.000.000 TL maliyetli makineleri için amortisman hesaplanacaktır. Normal amortis-man oranı % 20’dir.Yukarıdaki bilgilere göre “azalan kalanlar üze-rinden amortisman yöntemi”ne göre ikinci yıl sonunda ayrılacak amortisman payı kaç TL’dir?

A) 2.000.000.000

B) 4.000.000.000

C) 1.600.000.000

D) 2.400.000.000

E) 6.400.000.00015. İşletme 08.08.2005 tarihinde maliyet bedeli 18 milyar olan binek oto satın almıştır. Varlığın nor-mal amortisman oranı % 20’dir.Bu bilgilere göre normal amortisman yönte-minde 2005 yılı için ayrılacak amortisman payı kaç TL’dir?

A) 3.600.000.000

B) 2.600.000.000

C) 1.500.000.000

D) 1.200.000.000

E) 1.100.000.00016. -------------------------------- / --------------------------------

Demirbaşlar Hs. XXX

Birikmiş Amortismanlar Hs. XXX

Maddi Duran Varlıklar

Yeniden Değerleme Artışları Hs. XXX

--------------------------------- / --------------------------------Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisi-ne aittir?

A) Amortisman ayrılmasına

B) Yeniden değerleme işlemine

C) Taşıt satın alınmasına

D) Taşıt satışına

E) Taşıtın motorunun yenilenmesine17. İşletmenin (X) Bankası’ndaki kredi hesabına yatı-rılan 50.000.000.- liranın, yanlışlıkla (Y) Banka-sı’ndaki kredi hesabına yatırılmış gibi kaydedildiği belirlenmiştir.Bu işleme ilişkin düzeltme kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?

A) Bankalar-X

B) Bankalar-Y

C) Kasa

D) Banka Kredileri-X

E) Banka Kredileri-Y18. Çıkarılmış Tahvillerin kısa vadeli borç hesa-bına aktarılması ile ilgili muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırı-lır?

A) Çıkarılmış Tahviller Hesabı

B) Finansman Giderleri Hesabı

C) Bankalar Hesabı

D) Gider Tahakkukları Hesabı

E) Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı19. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Tablosunun “Faaliyet Giderleri” grubunda yer alır?

A) Kambiyo Zararları Hesabı

B) Satış İskontoları Hesabı

C) Genel Yönetim Giderleri Hesabı

D) Reeskont Faiz Giderleri Hesabı

E) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabı

20. İşletme peşin olarak tahsil ettiği 200 milyon liralık kira gelirini “Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı-na kaydetmiştir. Ancak yapılan incelemede bu gelirin 50 milyon liralık kısmının gelecek döneme ait olduğu belirlenmiştir.Bu işlemle ilgili olarak yapılacak kayıtta aşağı-daki hesaplardan hangisinin borç tarafına kayıt yapılır?

A) Kasa Hesabının

B) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabının

C) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabının

D) Gelir Tahakkukları Hesabının

E) Dönem Kârı veya Zararı Hesabının21. -------------------------------- / --------------------------------

Genel Yönetim Giderleri XXX

Gider Tahakkukları XXX

--------------------------------- / --------------------------------Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisi-ne aittir?

A) Ödemesi gelecek dönem yapılacak giderin tahakkukuna

B) Tahakkuk eden bir giderin iptaline

C) Ödemesi yapılan bir giderin gelecek döneme ait olan kısmına

D) Ödemesi geçen dönem yapılan giderin tahakkukuna

E) Gelecek döneme ait bir giderin ödenmesine22. Gider hesaplarını 7/B seçeneğine göre izleyen (A) işletmesinin gider hesapları aşağıdaki gibidir:Fonksiyon

Çeşit
Topl. Gid.
Ar – gel.
Pazarlama
Gen. Yon.

İlk Md. ve Malz.
800
300
300
200

İşçi ücreti
600
300
200
100

Memur ücreti
500
250
100
150

Dışarı. Sağ. Hizm.
250
150
100
-

Çeş. Gid.
150
-
-
150

Vergi
400
50
150
200

Amortisman
300
150
75
75

Fin. Gid.
550
300
200
50

TOPLAM
3.550
1.500
1.125
925
Bu tabloya göre yansıtma hs. yardımıyla gelir tablosu hesaplarına aktarılacak gider ne kadar-dır?

A) 3.550

B) 2.625

C) 1.500

D) 1.125

E) 925

23. Aşağıdakilerden hangisi özkaynak unsuru değildir?

A) Ödenmiş Sermaye

B) Dönem Net Kârı

C) Maddi Duran Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları

D) Olağanüstü Yedekler

E) Gelecek Yıllara Ait Gelirler24. I. Statü Yedekleri

II. Olağanüstü Yedekler

III. Hisse Senedi İhraç Primleri

IV. Yasal Yedekler

V. Özel FonlarYukarıdakilerden hangileri kâr yedeğidir?

A) I, II, III, V

B) I, III, IV

C) II, III, IV, V

D) I, II, IV, V

E) II, V25. “X” işletmesinin 31.12. 2005 tarihli bilançosuna ait bazı bilgiler milyon TL (000.000) olarak aşağıdaki gibidir:“X” işletmesi 31 Aralık 2003 Tarihli Bilanço’su

Sermaye 900

Ödenmemiş Sermaye (-) 250

MDV Yeniden

Değerleme Artışı 120

Yasal Yedekler 200

Hisse Senedi İhraç Primi 80

Dönem Net Zararı (-) 30Aktif Toplamı 6.000- Pasif Toplamı 6.000-Bu bilgilere göre işletmenin özkaynakları kaç TL’dir?

A) 5.780.000.000.-

B) 1.520.000.000.-

C) 1.020.000.000.-

D) 990.000.000.-

E) 920.000.000.-

26. Aşağıdaki hesaplardan hangisi aktifi düzenle-yici pasif hesaplardan biri değildir?

A) Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

B) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı He-sabı

C) Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hesabı

D) Birikmiş Amortisman Hesabı

E) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı27. Aşağıdaki hesaplardan hangisi kalanı kadar borçlandırılarak kapatılır?

A) Alacak Senetleri Hesabı

B) Binalar Hesabı

C) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

D) Banka Kredileri Hesabı

E) Ticari Mallar Hesabı28. İşletmenin ticari kârı 18.000 YTL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 700 YTL, vergiden muaf gelir-leri 450 YTL, eksik değerlenen varlıkları 960 YTL, fazla değerlenen varlıkları 300 YTL’dir.Bu bilgilere göre mali kâr kaç YTL’dir?

A) 17.090

B) 17.340

C) 18.250

D) 18.910

E) 20.41029. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilanço hesabı-dır?

A) Menkul kıymet satış kârları

B) Gelecek aylara ait gelirler

C) Faiz gelirleri

D) Konusu kalmayan karşılıklar

E) Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri30. Sermaye artırımına giden sermaye şirketlerinin hisse senetlerini nominal bedelin üzerinde bir bedelle çıkartması durumunda ihraç bedeli ile nominal bedel arasındaki fark aşağıdaki he-saplardan hangisinde izlenir?

A) Statü Yedekleri Hesabında

B) Özel Fonlar Hesabında

C) Yasal Yedekler Hesabında

D) Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabında

E) Hisse Senedi İptal Kârları Hesabında
by_reflex isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Etiketler: , , ,


Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


   
Açıklama

Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 5

Copyright © 2007-2009 Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 5 konusundaki tüm mesajlar geyikmerkezi.com üyeleri tarafından yazılmıştır. Bu konudaki tüm mesajlar Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 5 ile alakalı mesajlardır. Yazılanların hepsi gerçek olmayabilir ve sadece geyikmerkezi.com üyelerini ilgilendirir. geyikmerkezi.com üyelerinin birinci dereceden el emeği göz nuru olup sitemize ait yazılardır. İzinsiz kullanılması yasaktır. This page you can find information about Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 5. Copyright of the articles are belong to their authors.

WEZ Format +3. Şuan Saat: 20:52.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Copyright geyikmerkezi.com izinsiz kopyalanamaz
Denizli Web Tasarımı - Otel Programı - Sitemap ping - Sitemap
Geyik Merkezi Geyik Videolar - Geyik Yazılar - Fıkralar - Geyik - akyaka tekne